Terms and conditions - Martini

TERMS &
CONDITIONS

SCROLL TO EXPLORE

Bacardi Martini ‘Ervaar la Dolce Vita’ 2024
Algemene voorwaarden

Door deel te nemen aan deze Prijsvraag verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’). De organisator behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Organisator
1. De organisator is Bacardi-Martini B.V., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het adres Medialaan 50 – 1800 Vilvoorde – België (‘Organisator’).
2. De Organisator houdt zich bezig met alle administratieve aspecten van de Prijsvraag (zoals de selectie van de winnaars, toekenning van de prijzen, technische hulp, enz.), in samenwerking met het agentschap TLC Marketing France, gevestigd op het adres 92 avenue de Wagram – 75017 Parijs – Frankrijk en optredende namens de Organisator.
3. Voor vragen of opmerkingen kan een e-mail worden gestuurd naar de Organisator via het volgende adres: martini_benelux@tlcrewards.com.

Deelnameperiode
4. Actieperiode: deelname tussen 01/06/2024 om 00:00:01 en 15/08/2024 om 23:59:59 (‘Actieperiode’).
5. Inzendingen die vóór de Startdatum of na de Sluitingsdatum van de Prijsvraag worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Deelname
6. Deelname aan deze Prijsvraag (‘Prijsvraag’) staat open voor inwoners van België van 18 jaar of ouder.
7. De hieronder vermelde personen komen niet in aanmerking voor deelname aan de Prijsvraag of het winnen van een prijs: (a) werknemers en/of vertegenwoordigers van de Organisator en hun eerste- of tweedegraads familieleden, (b) andere personen die direct of indirect professioneel betrokken zijn bij de Prijsvraag of de Organisator en hun familieleden en (c) werknemers van bedrijven in de alcoholische drankensector (en hun eerste- of tweedegraads familieleden).

Hoe deelnemen
8. Om deel te nemen aan bovengenoemde Prijsvraag moet de deelnemer:
(i) in deelnemende winkels kennisnemen van de Prijsvraag;
(ii) naar de speciale website gaan via de QR-code of rechtstreeks naar https://www.martini.com/campaigns/winatriptomilan24nl en het land selecteren waarin hij/zij woonachtig is;
(iii) de online verklaring invullen waarin hij/zij bevestigt 18 jaar of ouder te zijn en het contactformulier invullen.

Beperkingen / restricties voor deelname
9. De deelnemer moet de prijs in ontvangst kunnen nemen zoals hieronder beschreven en in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden. Indien de winnaar niet in staat is om de prijs in ontvangst te nemen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs aan een andere in aanmerking komende deelnemer toe te kennen volgens de hieronder beschreven methode in het gedeelte ‘Selectie en kennisgeving van de winnaar’ (totdat er een in aanmerking komende winnaar is gevonden die de prijs in ontvangst kan nemen).
10. Onvolledige inzendingen en inzendingen die niet voldoen aan deze Algemene voorwaarden worden uitgesloten van deelname.
11. De actie is beperkt tot maximaal één inzending per persoon voor de duur van deze actie.

Prijs (dotatie voor België)
12. De prijs omvat: een reis naar Milaan voor de winnaar en een gast van zijn/haar keuze, en €1.000 te besteden in restaurants en bars om de Martini ervaring te beleven. De reis is inclusief:
(i) Retourvlucht voor twee personen met twee stuks ruimbagage (tot 20kg elk) vanaf de luchthaven van Amsterdam of Brussel naar keuze;
(ii) Transfer van de luchthaven van Milaan naar het hotel op de dag van aankomst en van het hotel naar de luchthaven van Milaan op de dag van vertrek;
(iii) 3 overnachtingen in een 4-sterren of meer hotel voor twee personen in een tweepersoonskamer;
(iv) Ontbijt voor twee personen.
13. In het kader van deze Prijsvraag kan via een loting een reis naar Milaan worden gewonnen.
14. De winnaar en zijn/haar gast moeten allebei 18 jaar of ouder zijn.
15. De winnaar zal per e-mail gecontacteerd worden. Alle boekingsgegevens en eventuele wijzigingen aan de reis worden per e-mail verstuurd.
16. De winnaar en zijn/haar gast moeten op eigen gelegenheid naar en van de gekozen luchthaven van vertrek reizen.
17. De te besteden €1.000 in restaurants en bars in Milaan wordt naar de winnaar overgemaakt middels een bankoverschrijving op basis van de gegevens die hij/zij vooraf heeft verstrekt.
18. Belangrijk: de prijs is exclusief persoonlijke uitgaven of extra kosten die niet expliciet in de prijs zijn opgenomen.
19. De prijs is exclusief reisverzekering, extra transfers of eventuele andere bijkomende kosten, deze zijn voor rekening van de winnaar en zijn/haar gast.
20. Belangrijk: de winnaar en zijn/haar gast moeten in het bezit zijn van een identiteitskaart die geldig is op de data van het verblijf (voor inwoners van de Europese Unie), of een paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig is na de datum van terugkeer van het verblijf (voor inwoners buiten de Europese Unie).
21. Als de winnaar en zijn/haar gast op de dag van vertrek geen geldig identiteitsbewijs kunnen tonen (in overeenstemming met de hierboven vermelde voorwaarden), vervalt de prijs en kan er geen financiële compensatie of schadeloosstelling worden toegekend aan de winnaar en zijn/haar gast.
22. In geval van gebeurtenissen waarop de Organisator geen invloed heeft, behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs (of een deel ervan) te vervangen door een of meer prijzen van gelijke of hogere waarde. De prijs (of een deel ervan) kan niet worden ingewisseld voor contant geld en kan niet worden gerestitueerd en overgedragen, tenzij de Organisator hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Selectie en kennisgeving van de winnaar
23. Prijzen: Alle in aanmerking komende deelnemers aan de Prijsvraag doen automatisch mee aan de trekking die plaatsvindt op 23/08/2024 en die wordt uitgevoerd door de Organisator. De trekking zal 1 winnaar en 10 reservewinnaars selecteren. De winnaar ontvangt binnen 15 werkdagen na de datum van de trekking een e-mail (op het e-mailadres dat hij/zij heeft opgegeven bij deelname aan de Prijsvraag).
24. De winnaar ontvangt een e-mail (martini_benelux@tlcrewards.com) waarin staat dat hij/zij gewonnen heeft. Indien de winnaar niet kan worden gecontacteerd, niet binnen 7 werkdagen na de eerste kennisgeving van de gewonnen prijs reageert of indien hij/zij de gewonnen prijs weigert, kan de prijs door de Organisator opnieuw worden toegewezen. Het besluit van de Organisator is definitief en bindend voor alle deelnemers en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
25. Een niet aanvaarde prijs zal worden toegekend aan de eerste reservewinnaar van het klassement zonder dat hierop enige aanspraak kan worden gemaakt. Dezelfde voorwaarden gelden voor de reservewinnaar: na ontvangst van de bevestigingsmail moet deze binnen 7 werkdagen na ontvangst van de e-mail reageren om de aanvaarding van de prijs te bevestigen. Indien de winnaar niet kan worden gecontacteerd, niet binnen 7 werkdagen na de eerste kennisgeving van de gewonnen prijs reageert of indien hij/zij de gewonnen prijs weigert, kan de prijs door de Organisator worden toegewezen aan de tweede reservewinnaar zonder dat hier enige aanspraak op kan worden gemaakt. De Organisator zal deze procedure herhalen totdat de prijs is aanvaard door een in aanmerking komende deelnemer.
26. De contactgegevens van de winnaar zijn beschikbaar tot een maand na de sluitingsdatum van de Prijsvraag en kunnen schriftelijk worden opgevraagd bij de Organisator, TLC Marketing France – 92 avenue de Wagram – 75017 Parijs – Frankrijk, onder vermelding van de naam en de datum van de Prijsvraag.
27. Het is mogelijk dat de winnaar en zijn/haar gast een bewijs van leeftijd moeten tonen – de winnaar en zijn/haar gast moeten 18 jaar of ouder zijn. Ze moeten zich kunnen legitimeren en eventueel andere bewijsstukken kunnen overleggen die de Organisator redelijkerwijs nodig heeft om te bepalen of ze in aanmerking komen voor de prijs of prijzen.
28. Indien de winnaar de prijs niet in ontvangst kan nemen, wordt hem of haar geen compensatie aangeboden.
29. De Organisator is niet aansprakelijk voor niet-nakoming van zijn verplichtingen veroorzaakt door (maar niet beperkt tot) weersomstandigheden, brand, overstroming, orkaan, staking, arbeidsconflicten, terreurdaden, vijandelijkheden, politieke onrust, rellen, ongeregeldheden of andere omstandigheden waarop de Organisator geen invloed heeft.
30. Alle kosten die niet expliciet worden genoemd in deze Algemene Voorwaarden zijn voor rekening van de winnaar en zijn/haar gast.
31. Onvolledige, ongeldige, onjuiste of te late inzendingen, of inzendingen die niet voldoen aan deze Algemene voorwaarden, worden niet geaccepteerd. Een bewijs van deelname is geen bewijs van ontvangst. De organisator is niet aansprakelijk voor te late, onvolledige of verloren inzendingen als gevolg van technische of andere problemen. De deelnemer is zelf aansprakelijk voor de juistheid van de verstrekte contactgegevens. Persoonlijke gegevens moeten juist zijn.
32. Gegroepeerde inzendingen van handelsverenigingen, consumenten of derden worden niet aanvaard. Onvolledige of onleesbare inzendingen, gegroepeerde inzendingen, inzendingen van derden of verzonden door derden of syndicaten, inzendingen waarvoor macro’s of andere geautomatiseerde processen worden gebruikt (inclusief systemen die kunnen worden geprogrammeerd om deelnameformulieren te verzenden) en inzendingen die niet volledig voldoen aan de vereisten van deze Algemene voorwaarden, worden ongeldig verklaard en niet in aanmerking genomen. Indien blijkt dat een deelnemer één of meerdere computers gebruikt om deze voorwaarde te omzeilen door bijvoorbeeld een ‘script’ of ‘brute force’ te gebruiken, zijn/haar identiteit te verhullen door spoofing van IP-adressen, gebruik te maken van andere identiteiten dan zijn/haar eigen identiteit of enig ander geautomatiseerd proces met als doel extra deelnames te genereren op een manier die niet in overeenstemming is met de strekking van de Prijsvraag, wordt deze persoon uitgesloten en wordt elke toegekende prijs geannuleerd.

Aansprakelijkheid
33. De Organisator aanvaardt volledige aansprakelijkheid in geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid of in geval van verlies veroorzaakt door een onjuiste voorstelling van zaken die frauduleus is verstrekt, of in geval van enig ander verlies dat juridisch niet kan worden uitgesloten. In alle andere gevallen zijn de volgende disclaimers van toepassing. Elke verwijzing naar de ‘Organisator’ in dit deel over Aansprakelijkheid omvat alle aan de Organisator gerelateerde bedrijven, tussenpersonen en derden betrokken bij deze Prijsvraag.
34. De Organisator draagt geen aansprakelijkheid voor (en is niet verantwoordelijk voor) een van de volgende situaties voor zover deze zich voordoen om redenen die buiten de macht van de Organisator liggen:
(i) uitstel of annulering van de Prijsvraag;
(ii) elke wijziging met betrekking tot de prijzen of de manier waarop deze kunnen worden gebruikt;
(iii) problemen met de verzending van de prijzen (bijvoorbeeld als de ontvanger ze niet ontvangt);
(iv) elke handeling of in gebreke blijven van een derde leverancier.
35. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor netwerk-, computer-, hardware- of softwarestoringen die van invloed kunnen zijn op het verzenden, ontvangen of verwerken van de deelname, of voor verloren, beschadigde, vertraagde of onleesbare deelnameformulieren, inclusief het verlies van een deelnameformulier als gevolg van een technische storing of vertraging in de verzending.
36. Indien de Organisator reden heeft om te vermoeden dat een deelnemer of derde partij zich schuldig maakt aan valsspelen, bedrog, frauduleus of oneerlijk gedrag (inclusief, maar niet beperkt tot, sabotage van de Prijsvraag of de selectie van de winnaar(s) van de prijs of deelname), behoudt de Organisator zich het recht voor om (naar eigen goeddunken) deelnemers of personen van wie redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij verantwoordelijk zijn voor of gerelateerd zijn aan dergelijke activiteiten, te diskwalificeren.
37. De winnaar en zijn/haar gast moeten gezond en fit genoeg zijn om te reizen en hebben geen recht op schadevergoeding van de Organisator in geval van gezondheids- of veiligheidsproblemen die zich tijdens de reis voordoen.
38. Indien om welke reden dan ook een onderdeel van deze Prijsvraag niet kan worden uitgevoerd zoals gepland, bijvoorbeeld als gevolg van een computervirus, netwerkstoring, computerfout, sabotage, ongeoorloofde tussenkomst, fraude, technisch falen of enige oorzaak buiten de macht van de Organisator, die het beheer, de veiligheid, de onpartijdigheid, de integriteit of het correcte verloop van deze Prijsvraag aantast of wijzigt, kan de Organisator, naar eigen goeddunken en in overeenstemming met eventuele schriftelijke instructies krachtens de toepasselijke wetgeving:
(i) de Prijsvraag opschorten, wijzigen, annuleren of beëindigen;
(ii) de betreffende deelnameformulieren ongeldig verklaren;
(iii) elke persoon diskwalificeren die de deelnameprocedure vervalst.
39. In het geval van een handeling, nalatigheid, gebeurtenis of omstandigheid buiten de wil van de Organisator, waardoor de Organisator niet kan voldoen aan deze Algemene Voorwaarden, is de Organisator niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van zijn verplichtingen.

Persoonsgegevens
40. De Organisator gebruikt de persoonsgegevens van elke deelnemer en winnaar ten behoeve van het beheer van deze Prijsvraag. Raadpleeg het Privacybeleid van de Organisator op https://www.martini.com/privacy-policy/ voor meer informatie. De persoonsgegevens van deelnemers kunnen worden overgedragen, verwerkt en/of opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte. De deelnemer heeft het recht op bescherming van de vertrouwelijkheid van zijn/haar persoonsgegevens.
41. De deelnemer kan zijn/haar toestemming voor toekomstig gebruik van zijn/haar gegevens te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar dataprotection@bacardi.com.
42. De Organisator moet passende technische of organisatorische maatregelen nemen om ongeoorloofde of onwettige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen, evenals verlies, vernietiging of beschadiging van deze gegevens.

Intellectuele eigendom van de Organisator
43. Alle intellectuele eigendoms- en databankrechten die zijn opgenomen in het promotiemateriaal en de promotionele webpagina https://www.martini.com/campaigns/winatriptomilan24nl, en in de middelen die op deze pagina’s worden gepubliceerd, inclusief, maar niet beperkt tot, handelsmerken, ontwerpen, logo’s, tekst, afbeeldingen, audio- en videomateriaal, content en software (inclusief code, interface en websitestructuur) (het ‘Materiaal’) zijn eigendom van de Organisator (of van zijn dochterondernemingen, partnerbedrijven, agenten of andere partners). https://protect-eu.mimecast.com/s/3fL8COMzPiD164Iv0wT7?domain=martini.com.
44. Het Materiaal wordt beschermd door internationale wetten en verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.
45. Al deze rechten zijn voorbehouden en het verwijderen van auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen is ten strengste verboden.

Het Nederlands recht is van toepassing
46. Deze Actie en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Actie (inclusief de Prijzen) vallen onder en worden bepaald door de Nederlandse wetgeving. De deelnemer gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de Nederlandse rechtbanken exclusief bevoegd zijn voor het oplossen van geschillen of vorderingen.
47. Deze Prijsvraag is opgesteld volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen en de Organisator handelt in overeenstemming met deze Gedragscode.