Terms and conditions - Martini

Bacardi global

TERMS &
CONDITIONS

SCROLL TO EXPLORE

Algemene voorwaarden voor het winnen van MARTINI CHRISTMAS PROMO (België)

Deelnemers worden geacht deze algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) te hebben aanvaard en ermee akkoord te gaan dat ze zich hieraan moeten houden bij deelname aan deze Promotie. De Promotor behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Promotor
1. De promotor is Bacardi-Martini B.V., met statutaire zetel op Medialaan 50, 1800 Vilvoorde, België (“Promotor”).
2. De Promotor is verantwoordelijk voor alle administratieve aspecten van de Promotie (met inbegrip van het bepalen van de winnaars, het uitreiken van de prijs, technische ondersteuning enz.), met de ondersteuning van Wasserman Experience Limited.
3. Voor vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar de Promotor via Contact@BacardiLimited.com.

Inschrijvingsperiode
4. Promotieperiode: inschrijvingen kunnen gedaan worden van 23.11.22 om 00.00.01 uur tot 31.12.22 om 23.59.59 uur (“Promotie”)
5. Inzendingen die vóór de startdatum of na de sluitingsdatum worden ontvangen, zullen niet deelnemen aan de Promotie.

Wie kunnen zich inschrijven
6. Deze wedstrijden (“Promotie”) staan open voor inwoners van België van 18 jaar of ouder.
7. Onderstaande personen mogen zich niet inschrijven voor of deelnemen aan de Promotie of een prijs winnen: (a) werknemers of vertegenwoordigers van de Promotor en hun eerste- en tweedegraads familieleden, (b) andere personen die direct of indirect verbonden zijn aan de Promotie of de Promotor en hun familieleden, en (c) werknemers van een bedrijf dat actief is in de alcoholische drankensector (en hun eerste- en tweedegraads familieleden).

Hoe in te schrijven
8. Om deel te nemen aan de bovengenoemde Promotie moeten deelnemers (i) de website van de Promotie via de QR-code (ii) hun persoonsgegevens invullen.

Beperkingen voor de inschrijving
9. Deelnemers hebben de verantwoordelijkheid om te verzekeren dat ze de prijzen zoals hieronder uiteengezet en in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden kunnen accepteren. In het geval dat een winnaar dit niet kan, behoudt de Promotor zich het recht voor om de prijzen aan een andere in aanmerking komende deelnemer te geven met behulp van de methode zoals hieronder uiteengezet in de paragraaf “Selectie van en kennisgeving aan de winnaar” (dit gaat door totdat er een winnaar wordt gevonden die in aanmerking komt en in staat is om de prijzen te accepteren).
10. Onvolledige inzendingen en inzendingen die niet volledig voldoen aan deze Algemene voorwaarden worden gediskwalificeerd en niet geteld.
11. Er is maximaal één inzending per persoon toegestaan.

Selectie van en kennisgeving aan de winnaar
12. Deelnemers worden onmiddellijk op de hoogte gebracht via email en geïnformeerd dat ze (onderworpen aan de bevestigingen van geschiktheid) zich succesvol hebben ingeschreven en een prijs uit de shop in ontvangst mogen nemen (genoemd als “overige prijzen”)
13. De winnaar van de hoofdprijs wordt na de promotieperiode per email benaderd. De winnaars moeten 10 werkdagen na de datum van de e-mail reageren en bevestigen (1) dat ze in aanmerking komen en (2) dat ze de prijs accepteren. Als de winnaar niet te bereiken is of niet reageert op de eerste kennisgeving binnen 10 werkdagen na de kennisgevingen, kan de prijs opnieuw toegewezen worden door de Promotor.
14. De beslissingen van de Promotor zijn in alle opzichten definitief en bindend voor alle deelnemers, en er kan niet over gecorrespondeerd worden.

Prijs
15. De prijzen zijn als volgt:
a) Hoofdprijs: Een reis voor 2 personen naar Casa MARTINI in Pessione, Italië. Inclusief vlucht, 4-sterren hotelverblijf voor 2 nachten en retour transfer naar Pessione.
b) Overige prijzen: MARTINI glazen, MARTINI Pins, 10% discount in de World of Aperitivo shop.
16. Alle andere kosten en uitgaven, waaronder reisverzekering, overige transfers en andere extra kosten die zich voordoen, zijn de verantwoordelijkheid van de winnaars en hun gast.
17. Houd er rekening mee dat de prijzen geen persoonlijke uitgaven en andere incidentele kosten omvatten anders dan die specifiek zijn opgenomen.
18. De Promotor behoudt zich het recht voor om de prijzen (of een deel daarvan) te vervangen door een prijs of prijzen van een gelijkwaardige of hogere geldwaarde als dit noodzakelijk is vanwege redenen die buiten zijn redelijke controle vallen. De prijzen (of een deel daarvan) kunnen niet vervangen worden door contant geld, en de prijzen zijn niet restitueerbaar en niet overdraagbaar, tenzij de Promotor hiermee schriftelijk akkoord gaat.
19. De gegevens over de namen en het land van de winnaars zijn gedurende één maand na de sluitingsdatum beschikbaar door te schrijven naar de Promotor via bovenstaande contactgegevens en de naam en datum van de Promotie te vermelden, of door de link naar de website te bezoeken.
20. De Promotor regelt de inhouding en betaling van de verschuldigde kansspelbelasting.
21. Het kan van de winnaars en hun gasten gevraagd worden dat ze een bewijs van leeftijd (zowel de winnaars als hun gasten moeten 18 jaar of ouder zijn), een identiteitsbewijs en andere documentatie verstrekken die redelijkerwijs wordt vereist door de Promotor en/of het festival, om te bevestigen dat ze in aanmerking komen om de prijs/prijzen te ontvangen.
22. Als de winnaar de prijs niet kan accepteren, wordt er geen compensatie verstrekt.
23. De Promotor is niet aansprakelijk voor het niet naleven van zijn verplichtingen die zijn veroorzaakt door (maar niet beperkt tot) weersomstandigheden, brand, overstroming, staking, orkanen, arbeidsconflicten, oorlog, terroristische activiteiten, vijandelijkheden, politieke onrust, opstanden, ongeregeldheden of andere omstandigheden waarover de Promotor geen controle heeft; en
24. Alle uitgaven die niet expliciet in deze Algemene voorwaarden uiteengezet worden, zijn de verantwoordelijkheid van de winnaar.
25. Onvolledige, illegale, verkeerd geadresseerde of late inzendingen, of inzendingen die niet in overeenstemming zijn met deze Algemene voorwaarden, worden niet geaccepteerd. Een bewijs van inzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van levering. De Promotor is niet verantwoordelijk voor inzendingen die om technische redenen of anderszins vertraagd, onvolledig of zoekgeraakt zijn. De deelnemer is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verstrekte contactgegevens. Persoonsgegevens moeten waarheidsgetrouw zijn.
26. Bulkinzendingen van vak- of consumentenverenigingen of derden worden niet geaccepteerd. Onvolledige of onleesbare inzendingen, bulkinzendingen, inzendingen door of via derden of vakbonden, inzendingen door macro’s of andere geautomatiseerde middelen (waaronder systemen die kunnen worden geprogrammeerd om inzendingen in te dienen) en inzendingen die niet voldoen aan de vereisten van deze Algemene voorwaarden, worden gediskwalificeerd en niet geteld. Als het duidelijk wordt dat een deelnemer een computer/computers gebruikt om deze voorwaarde te omzeilen, door bijvoorbeeld ‘scripts’ of ‘brute force’ te gebruiken, hun identiteit te vermommen door het manipuleren van IP-adressen, andere identiteiten dan hun eigen of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om extra inschrijvingen te genereren op een manier die niet overeenkomt met de geest van de Promotie, zal de inschrijving van die persoon gediskwalificeerd worden en een eventuele toekenning van een prijs ongeldig worden verklaard.

Aansprakelijkheid
27. De Promotor aanvaardt volledige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, of voor verlies veroorzaakt door een valse verklaring waarbij de verklaring op een frauduleuze manier wordt gedaan, of voor andere verliezen die niet door de wetgeving kunnen worden uitgesloten. In alle andere gevallen zijn de volgende uitsluitingen van aansprakelijkheid van toepassing. Verwijzingen naar de “Promotor” in deze paragraaf Aansprakelijkheid omvat alle gelieerde bedrijven en agenten van de Promotor, of enige andere derde die betrokken is bij de Promotie.
28. Behoudens de beperkingen uiteengezet in paragraaf 33, zal de Promotor niet verantwoordelijk zijn voor (en zal geen aansprakelijkheid hebben in verband met) de volgende voorvallen, voor zover deze zich voordoen vanwege redenen die buiten de redelijke controle van de Promotor vallen:
a) elk uitstel of elke annulering van de Promotie;
b) wijzigingen in de prijzen of de manier waarop ze kunnen worden gebruikt;
c) problemen met de verzending van prijzen (zoals een prijs die de beoogde ontvanger niet bereikt); en
d) elke handeling of elk verzuim van een externe leverancier.
29. De Promotor accepteert geen verantwoordelijkheid voor netwerk-, computer-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook, die van invloed kunnen zijn op het verzenden, ontvangen of verwerken van de inzending of voor verloren, beschadigde, vertraagde of onleesbare inzendingen, waaronder het verlies van inzendingen door technische fouten of vertragingen in de overdracht.
30. Als de Promotor redenen heeft om een inzender of derde te verdenken van valsspelen, bedrog of frauduleus of onsportief gedrag van welke aard dan ook (waaronder, maar niet beperkt tot, het manipuleren van de Promotie, de keuze van prijswinnaar(s) of een inzending), behoudt de Promotor zich het recht voor om (naar eigen goeddunken) een deelnemer, inzending of persoon te diskwalificeren die redelijkerwijs verantwoordelijk is voor, of geassocieerd is met, een dergelijke activiteit.
31. Alle winnaars en gasten dienen in goede gezondheid te verkeren en fit te zijn om te reizen, en dienen afstand te doen van elke vordering die ze tegen de Promotor kunnen hebben voor een veiligheids- of gezondheidskwestie of -probleem dat zich tijdens de reis kan voordoen.
32. Indien om welke reden dan ook een aspect van deze Promotie niet kan worden uitgevoerd zoals gepland, waaronder als gevolg van een computervirus, netwerkstoring, bugs, sabotage, ongeoorloofde interventie, fraude, technische storingen of enige oorzaak die buiten de controle van de Promotor valt die de administratie, beveiliging, eerlijkheid, integriteit of de juiste uitvoering van deze Promotie aantast of beïnvloedt, kan de Promotor naar eigen goeddunken en onderhevig aan eventuele schriftelijke instructies die door de toepasselijke wetgeving worden gegeven:
– de Promotie annuleren, beëindigen, aanpassen of opschorten, of
– alle betrokken inzendingen ongeldig verklaren; of
– iedereen die met de inzendingsprocedure knoeit, diskwalificeren.
33. Als er een handeling, nalatigheid, gebeurtenis of omstandigheid plaatsvindt die buiten de redelijke controle van de Promotor valt en waardoor de Promotor deze Algemene voorwaarden niet kan naleven, is de Promotor niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van of een vertraging in de uitvoering van zijn verplichting.

Persoonsgegevens
34. De Promotor zal de persoonsgegevens van elke winnaar en elke deelnemer gebruiken om de administratie van deze Promotie uit te voeren. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van de Promotor op http://www.martini.com/gl/privacy-policy. Houd er rekening mee dat de gegevens van de deelnemer kunnen worden overgedragen, verwerkt en/of opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte. Deelnemers hebben recht op de bescherming van persoonsgegevens die betrekking op hen hebben.
35. Toestemming voor toekomstig gebruik kan te allen tijde worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar webmaster@bacardi.com
36. De Promotor neemt passende technische en organisatorische maatregelen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van, of schade aan, persoonsgegevens.

Intellectueel eigendom van de Promotor
37. Alle intellectuele eigendoms- en databaserechten, in de promotionele halsband, de promotiepagina, de webpagina Alle intellectuele eigendoms- en databaserechten, de promotiepagina, de webpagina https://www.martini.com/campaigns/martinichristmas22be-nl en onze materialen die daarop gepubliceerd zijn, waaronder, zonder beperking, handelsmerken, ontwerpen, logo’s, tekst, afbeeldingen, audio- en videomaterialen, look-and-feel en software (met inbegrip van de code, interface en websitestructuur) (“Materialen”) zijn eigendom van de Promotor (of zijn dochterondernemingen, filialen, agenten of partners).
38. en onze materialen die daarop gepubliceerd zijn, waaronder, zonder beperking, handelsmerken, ontwerpen, logo’s, tekst, afbeeldingen, audio- en videomaterialen, look-and-feel en software (met inbegrip van de code, interface en websitestructuur) (“Materialen”) zijn eigendom van de Promotor (of zijn dochterondernemingen, filialen, agenten of partners).
39. De Materialen worden beschermd door intellectuele eigendomswetten en -verdragen over de hele wereld.
40. Al deze rechten zijn voorbehouden en het is ten strengste verboden om auteursrechten of andere eigendomsverklaringen te verwijderen van de Materialen.

Het Belgische recht is van toepassing
41. Deze Promotie, en elk geschil dat, of elke vordering die, hieruit voortvloeit of hiermee verband houdt (waaronder de prijzen), wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, en deelnemers komen onherroepelijk overeen dat de rechtbanken van België exclusieve rechtsbevoegdheid hebben om een dergelijk geschil of een dergelijke vordering af te handelen.
42. Deze Promotie is in overeenstemming met, en de Promotor handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen


Algemene voorwaarden voor het winnen van MARTINI CHRISTMAS PROMO (Nederland)

Deelnemers worden geacht deze algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) te hebben aanvaard en ermee akkoord te gaan dat ze zich hieraan moeten houden bij deelname aan deze Promotie. De Promotor behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Promotor
1. De promotor is Bacardi-Martini B.V., met statutaire zetel op Weena 505, 3013 AL Rotterdam, Nederland (“Promotor”).
2. De Promotor is verantwoordelijk voor alle administratieve aspecten van de Promotie (met inbegrip van het bepalen van de winnaars, het uitreiken van de prijs, technische ondersteuning enz.), met de ondersteuning van Wasserman Experience Limited.
3. Voor vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar de Promotor via Contact@BacardiLimited.com.

Inschrijvingsperiode
4. Promotieperiode: inschrijvingen kunnen gedaan worden van 23.11.22 om 00.00.01 uur tot 31.12.22 om 23.59.59 uur (“Promotieperiode 1 NL”)
5. Inzendingen die vóór de startdatum of na de sluitingsdatum worden ontvangen, zullen niet deelnemen aan de Promotie.

Wie kunnen zich inschrijven
6. Deze wedstrijden (“Promoties”) staan open voor inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder.
7. Onderstaande personen mogen zich niet inschrijven voor of deelnemen aan de Promotie of een prijs winnen: (a) werknemers of vertegenwoordigers van de Promotor en hun eerste- en tweedegraads familieleden, (b) andere personen die direct of indirect verbonden zijn aan de Promotie of de Promotor en hun familieleden, en (c) werknemers van een bedrijf dat actief is in de alcoholische drankensector (en hun eerste- en tweedegraads familieleden).

Hoe in te schrijven
8. Om deel te nemen aan de bovengenoemde Promotie moeten deelnemers (i) de website van de Promotie via de QR-code openen (ii) hun persoonsgegevens invullen.

Beperkingen voor de inschrijving
9. Deelnemers hebben de verantwoordelijkheid om te verzekeren dat ze de prijzen zoals hieronder uiteengezet en in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden kunnen accepteren. In het geval dat een winnaar dit niet kan, behoudt de Promotor zich het recht voor om de prijzen aan een andere in aanmerking komende deelnemer te geven met behulp van de methode zoals hieronder uiteengezet in de paragraaf “Selectie van en kennisgeving aan de winnaar” (dit gaat door totdat er een winnaar wordt gevonden die in aanmerking komt en in staat is om de prijzen te accepteren).
10. Onvolledige inzendingen en inzendingen die niet volledig voldoen aan deze Algemene voorwaarden worden gediskwalificeerd en niet geteld.
11. Er is maximaal één inzending per persoon toegestaan.

Selectie van en kennisgeving aan de winnaar
12. Deelnemers worden onmiddellijk op de hoogte gebracht via email en geïnformeerd dat ze (onderworpen aan de bevestigingen van geschiktheid) zich succesvol hebben ingeschreven en een prijs uit de shop in ontvangst mogen nemen (genoemd als “overige prijzen”)
13. De winnaar van de hoofdprijs wordt na de promotieperiode per email benaderd. De winnaars moeten 10 werkdagen na de datum van de e-mail reageren en bevestigen (1) dat ze in aanmerking komen en (2) dat ze de prijs accepteren. Als de winnaar niet te bereiken is of niet reageert op de eerste kennisgeving binnen 10 werkdagen na de kennisgevingen, kan de prijs opnieuw toegewezen worden door de Promotor.
14. De beslissingen van de Promotor zijn in alle opzichten definitief en bindend voor alle deelnemers, en er kan niet over gecorrespondeerd worden.

Prijs
15. De prijzen zijn als volgt:
a) Hoofdprijs: Een reis voor 2 personen naar Casa MARTINI in Pessione, Italië. Inclusief vlucht, 4-sterren hotelverblijf voor 2 nachten en retour transfer naar Pessione.
b) Overige prijzen: MARTINI glazen, MARTINI Pins, 10% discount in de World of Aperitivo shop.
16. Alle andere kosten en uitgaven, waaronder reisverzekering, overige transfers en andere extra kosten die zich voordoen, zijn de verantwoordelijkheid van de winnaars en hun gast.
17. Houd er rekening mee dat de prijzen geen persoonlijke uitgaven en andere incidentele kosten omvatten anders dan die specifiek zijn opgenomen.
18. De Promotor behoudt zich het recht voor om de prijzen (of een deel daarvan) te vervangen door een prijs of prijzen van een gelijkwaardige of hogere geldwaarde als dit noodzakelijk is vanwege redenen die buiten zijn redelijke controle vallen. De prijzen (of een deel daarvan) kunnen niet vervangen worden door contant geld, en de prijzen zijn niet restitueerbaar en niet overdraagbaar, tenzij de Promotor hiermee schriftelijk akkoord gaat.
19. De gegevens over de namen en het land van de winnaars zijn gedurende één maand na de sluitingsdatum beschikbaar door te schrijven naar de Promotor via bovenstaande contactgegevens en de naam en datum van de Promotie te vermelden, of door de link naar de website te bezoeken.
20. De Promotor regelt de inhouding en betaling van de verschuldigde kansspelbelasting.
21. Het kan van de winnaars en hun gasten gevraagd worden dat ze een bewijs van leeftijd (zowel de winnaars als hun gasten moeten 18 jaar of ouder zijn), een identiteitsbewijs en andere documentatie verstrekken die redelijkerwijs wordt vereist door de Promotor en/of het festival, om te bevestigen dat ze in aanmerking komen om de prijs/prijzen te ontvangen.
22. Als de winnaar de prijs niet kan accepteren, wordt er geen compensatie verstrekt.
23. De Promotor is niet aansprakelijk voor het niet naleven van zijn verplichtingen die zijn veroorzaakt door (maar niet beperkt tot) weersomstandigheden, brand, overstroming, staking, orkanen, arbeidsconflicten, oorlog, terroristische activiteiten, vijandelijkheden, politieke onrust, opstanden, ongeregeldheden of andere omstandigheden waarover de Promotor geen controle heeft; en
24. Alle uitgaven die niet expliciet in deze Algemene voorwaarden uiteengezet worden, zijn de verantwoordelijkheid van de winnaar.
25. Onvolledige, illegale, verkeerd geadresseerde of late inzendingen, of inzendingen die niet in overeenstemming zijn met deze Algemene voorwaarden, worden niet geaccepteerd. Een bewijs van inzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van levering. De Promotor is niet verantwoordelijk voor inzendingen die om technische redenen of anderszins vertraagd, onvolledig of zoekgeraakt zijn. De deelnemer is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verstrekte contactgegevens. Persoonsgegevens moeten waarheidsgetrouw zijn.
26. Bulkinzendingen van vak- of consumentenverenigingen of derden worden niet geaccepteerd. Onvolledige of onleesbare inzendingen, bulkinzendingen, inzendingen door of via derden of vakbonden, inzendingen door macro’s of andere geautomatiseerde middelen (waaronder systemen die kunnen worden geprogrammeerd om inzendingen in te dienen) en inzendingen die niet voldoen aan de vereisten van deze Algemene voorwaarden, worden gediskwalificeerd en niet geteld. Als het duidelijk wordt dat een deelnemer een computer/computers gebruikt om deze voorwaarde te omzeilen, door bijvoorbeeld ‘scripts’ of ‘brute force’ te gebruiken, hun identiteit te vermommen door het manipuleren van IP-adressen, andere identiteiten dan hun eigen of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om extra inschrijvingen te genereren op een manier die niet overeenkomt met de geest van de Promotie, zal de inschrijving van die persoon gediskwalificeerd worden en een eventuele toekenning van een prijs ongeldig worden verklaard.

Aansprakelijkheid
27. De Promotor aanvaardt volledige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, of voor verlies veroorzaakt door een valse verklaring waarbij de verklaring op een frauduleuze manier wordt gedaan, of voor andere verliezen die niet door de wetgeving kunnen worden uitgesloten. In alle andere gevallen zijn de volgende uitsluitingen van aansprakelijkheid van toepassing. Verwijzingen naar de “Promotor” in deze paragraaf Aansprakelijkheid omvat alle gelieerde bedrijven en agenten van de Promotor, of enige andere derde die betrokken is bij de Promotie.
28. Behoudens de beperkingen uiteengezet in paragraaf 32, zal de Promotor niet verantwoordelijk zijn voor (en zal geen aansprakelijkheid hebben in verband met) de volgende voorvallen, voor zover deze zich voordoen vanwege redenen die buiten de redelijke controle van de Promotor vallen:
a) elk uitstel of elke annulering van de Promotie;
b) wijzigingen in de prijzen of de manier waarop ze kunnen worden gebruikt;
c) problemen met de verzending van prijzen (zoals een prijs die de beoogde ontvanger niet bereikt); en
d) elke handeling of elk verzuim van een externe leverancier.
29. De Promotor accepteert geen verantwoordelijkheid voor netwerk-, computer-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook, die van invloed kunnen zijn op het verzenden, ontvangen of verwerken van de inzending of voor verloren, beschadigde, vertraagde of onleesbare inzendingen, waaronder het verlies van inzendingen door technische fouten of vertragingen in de overdracht.
30. Als de Promotor redenen heeft om een inzender of derde te verdenken van valsspelen, bedrog of frauduleus of onsportief gedrag van welke aard dan ook (waaronder, maar niet beperkt tot, het manipuleren van de Promotie, de keuze van prijswinnaar(s) of een inzending), behoudt de Promotor zich het recht voor om (naar eigen goeddunken) een deelnemer, inzending of persoon te diskwalificeren die redelijkerwijs verantwoordelijk is voor, of geassocieerd is met, een dergelijke activiteit.
31. Alle winnaars en gasten dienen in goede gezondheid te verkeren en fit te zijn om te reizen, en dienen afstand te doen van elke vordering die ze tegen de Promotor kunnen hebben voor een veiligheids- of gezondheidskwestie of -probleem dat zich tijdens de reis kan voordoen.
32. Indien om welke reden dan ook een aspect van deze Promotie niet kan worden uitgevoerd zoals gepland, waaronder als gevolg van een computervirus, netwerkstoring, bugs, sabotage, ongeoorloofde interventie, fraude, technische storingen of enige oorzaak die buiten de controle van de Promotor valt die de administratie, beveiliging, eerlijkheid, integriteit of de juiste uitvoering van deze Promotie aantast of beïnvloedt, kan de Promotor naar eigen goeddunken en onderhevig aan eventuele schriftelijke instructies die door de toepasselijke wetgeving worden gegeven:
– de Promotie annuleren, beëindigen, aanpassen of opschorten, of
– alle betrokken inzendingen ongeldig verklaren; of
– iedereen die met de inzendingsprocedure knoeit, diskwalificeren.
33. Als er een handeling, nalatigheid, gebeurtenis of omstandigheid plaatsvindt die buiten de redelijke controle van de Promotor valt en waardoor de Promotor deze Algemene voorwaarden niet kan naleven, is de Promotor niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van of een vertraging in de uitvoering van zijn verplichting.

Persoonsgegevens
34. De Promotor zal de persoonsgegevens van elke winnaar en elke deelnemer gebruiken om de administratie van deze Promotie uit te voeren. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van de Promotor op http://www.martini.com/gl/privacy-policy. Houd er rekening mee dat de gegevens van de deelnemer kunnen worden overgedragen, verwerkt en/of opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte. Deelnemers hebben recht op de bescherming van persoonsgegevens die betrekking op hen hebben.
35. Toestemming voor toekomstig gebruik kan te allen tijde worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar webmaster@bacardi.com
36. De Promotor neemt passende technische en organisatorische maatregelen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van, of schade aan, persoonsgegevens.

Intellectueel eigendom van de Promotor
37. Alle intellectuele eigendoms- en databaserechten, de promotiepagina, de webpagina https://www.martini.com/campaigns/martinichristmas22nl-nl en onze materialen die daarop gepubliceerd zijn, waaronder, zonder beperking, handelsmerken, ontwerpen, logo’s, tekst, afbeeldingen, audio- en videomaterialen, look-and-feel en software (met inbegrip van de code, interface en websitestructuur) (“Materialen”) zijn eigendom van de Promotor (of zijn dochterondernemingen, filialen, agenten of partners).
38. De Materialen worden beschermd door intellectuele eigendomswetten en -verdragen over de hele wereld.
39. Al deze rechten zijn voorbehouden en het is ten strengste verboden om auteursrechten of andere eigendomsverklaringen te verwijderen van de Materialen.

Het Nederlands recht is van toepassing
40. Deze Promotie, en elk geschil dat, of elke vordering die, hieruit voortvloeit of hiermee verband houdt (waaronder de prijzen), wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, en deelnemers komen onherroepelijk overeen dat de rechtbanken van Nederland exclusieve rechtsbevoegdheid hebben om een dergelijk geschil of een dergelijke vordering af te handelen.
41. Deze Promotie is in overeenstemming met, en de Promotor handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen.