Terms and conditions - Martini

TERMS &
CONDITIONS

SCROLL TO EXPLORE

Algemene voorwaarden Bacardi Martini Aperitivo in the Sky 2023

Bij deelname aan deze Actie worden deelnemers geacht akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) en ermee te hebben ingestemd hieraan gebonden te zijn. De Organisator behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Organisator
1. De organisator is Bacardi-Martini B.V., statutair gevestigd op het adres Stadionplein 6, 1076 CM Amsterdam Nederland (“Organisator”).
2. De Organisator is verantwoordelijk voor alle administratieve aspecten van de Actie (waaronder het bepalen van de winnaars, het toekennen van de prijzen, technische ondersteuning enz.) en wordt hierin bijgestaan door Wasserman Experience Limited en MIH Handling.
3. Voor vragen of opmerkingen is de Organisator via e-mail bereikbaar op Contact@BacardiLimited.com.

Deelnameperiode
4. Actieperiode: deelname is mogelijk van 1 juni 2023 om 00:00:01 uur tot 31 juli 2023 om 23:59:59 uur (“Actieperiode”).
5. Inzendingen die zijn ontvangen voor de begindatum of na de sluitingsdatum doen niet mee aan de Actie.

Wie mag deelnemen
6. Deelname aan deze prijsvragen (“Acties”) is mogelijk voor inwoners van Nederland die 18 jaar of ouder zijn.
7. De volgende personen mogen niet deelnemen of winnen of gebruikmaken van een prijs: (a) medewerkers van de Organisator of diens vertegenwoordigers en hun familieleden in de eerste en tweede graad, (b) alle andere personen die direct of indirect beroepsmatig verbonden zijn aan de Actie of de Organisator en hun familieleden en (c) medewerkers van bedrijven die actief zijn in de alcoholische-drankensector (en hun familieleden in de eerste en tweede graad).

Wijze van deelname
8. Om deel te nemen aan de bovengenoemde Acties moeten deelnemers:
(i) een MARTINI® Bianco, MARTINI® Rosso, MARTINI® Fiero, MARTINI® Non-Alcoholic Floreale, MARTINI® Non-Alcoholic Vibrante, MARTINI® Bellini, MARTINI® Limoni, MARTINI® Rossini, MARTINI® Prosecco, MARTINI® Asti oder MARTINI® Riserva Speciale fles of cocktail aankopen
(ii) naar de actiewebsite gaan via de QR-code of rechtstreeks op https://www.martini.com/aperitivoprizedraw23 en hun land van verblijf selecteren, en
(iii) de leeftijdscontrole en het gegevensformulier invullen.
(iv) een kassabon uploaden is niet nodig om aan deze Actie deel te nemen, maar we kunnen winnaars vragen een aankoopbewijs te tonen om hun prijs in ontvangst te nemen.

Beperkingen op deelname
9. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om te controleren of ze de prijzen kunnen accepteren, zoals hieronder beschreven en in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden. Indien de deelnemer hiertoe niet in staat is, behoudt de Organisator zich het recht voor de prijzen aan een andere in aanmerking komende deelnemer toe te kennen volgens de methode die hieronder is beschreven onder het kopje “Selectie en kennisgeving van de winnaar” (enzovoort, tot er een in aanmerking komende winnaar is gevonden die de prijzen in ontvangst kan nemen).
10. Onvolledige inzendingen en inzendingen die niet volledig aan deze Algemene voorwaarden voldoen zullen worden gediskwalificeerd en worden niet meegeteld.
11. Maximaal één inzending per persoon gedurende de looptijd van de campagne.

Prijzen (trekking Benelux)
12. De prijs is als volgt: Een ballonvaart voor de winnaar en drie gasten met een borrelervaring in de lucht en vervoer (per auto) van en naar het huis van de winnaar. Er zijn 13 ballonvaarten te winnen.
13. De winnaar en de drie gasten moeten allemaal 18 jaar of ouder zijn.
14. De winnaar ontvangt bericht via e-mail en wordt uitgenodigd de ballonvaart te maken op een vooraf bepaalde datum. Alle informatie over de boeking en eventuele wijzigingen van de datum van de ballonvaart zullen per e-mail worden besproken.
15. De winnaar en diens gasten zullen door ons actieteam worden opgehaald op dezelfde, vooraf bepaalde locatie (d.w.z. het huisadres) en naar de verzamelplaats voor de activiteit worden gebracht. De ophaallocatie moet hetzelfde zijn voor de winnaar en de drie gasten. Het precieze tijdstip van ophalen wordt samen met de winnaar bepaald, afhankelijk van de ophaallocatie. De ophaallocatie mag niet verder dan 50 km van het vertrekpunt van de ballonvaart zijn.
16. Tijdens de ballonvaart wordt er een MARTINI borrel geserveerd met Italiaanse hapjes en alcoholvrije MARTINI cocktails.
17. Na de landing worden de 4 deelnemers door ons team opgehaald en teruggebracht naar dezelfde plek waar ze ook zijn opgehaald.
18. De weken van de ballonvaarten worden vooraf bepaald, dus door deel te nemen verklaart de deelnemer in die week de ballonvaart te kunnen maken. Als winnaars de ballonvaart niet op de voorgestelde datum kunnen maken, zal de Organisator proberen een nieuwe datum te vinden in dezelfde week.
19. Aangezien de ballonvaart afhankelijk is van het weer, is het mogelijk dat de planning wordt aangepast. De winnaar wordt hiervan 48 uur voor het ophaalmoment op de hoogte gesteld. Als de ballonvaart niet kan plaatsvinden vanwege slechte weersomstandigheden, zal de Organisator in overleg met de winnaar een nieuwe datum prikken.
20. Denk eraan dat eventuele persoonlijke uitgaven en andere incidentele kosten die niet uitdrukkelijk inbegrepen zijn niet bij de prijs zijn inbegrepen.
21. Denk eraan dat een reisverzekering, aanvullende reiskosten en eventuele overige bijkomende kosten voor rekening komen van de winnaar en diens gasten en niet zijn inbegrepen in de prijs.
22. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs (of delen daarvan) te vervangen door een of meer prijzen met dezelfde of een hogere geldwaarde als dat nodig is om redenen waarop de Organisator redelijkerwijs geen invloed heeft. De prijs (of enig deel daarvan) kan niet worden ingewisseld voor contanten en de prijs is niet restitueerbaar en niet overdraagbaar, tenzij de Organisator hiermee schriftelijk instemt.

Selectie en kennisgeving van de winnaar
23. Hoofdprijzen: Geldige inzendingen doen mee aan een maandelijkse prijzentrekking. Er worden zes winnaars getrokken op 3 juli 2023 en zeven winnaars op 1 augustus 2023, door een onafhankelijk jurylid en via een willekeurige trekking. De winnaar krijgt binnen 14 dagen na de sluitingsdatum van de trekking via e-mail bericht (op het e-mailadres dat deze bij deelname aan de Actie heeft opgegeven).
24. Eventuele niet in ontvangst genomen prijzen zullen aan het einde van de Actie opnieuw worden getrokken voor nieuwe winnaars. De laatste prijstrekking vindt plaats op 15 augustus 2023, door een onafhankelijk jurylid en via een willekeurige trekking.
25. De winnaars krijgen binnen 14 dagen na de trekking via e-mail bericht (op het e-mailadres dat ze bij deelname aan de Actie hebben opgegeven). De winnaars worden via e-mail (info.benelux@teamwass.com) op de hoogte gebracht van het feit dat zij onder voorbehoud hebben gewonnen (tot is vastgesteld of ze in aanmerking komen). Na de bevestigingsmail moeten de winnaars binnen 14 werkdagen na ontvangst bevestigen dat ze (1) voor de prijs in aanmerking komen en (2) de prijs accepteren. Als de winnaar niet kan worden bereikt of niet binnen 14 werkdagen na ontvangst van de eerste kennisgeving reageert, kan de prijs door de Organisator opnieuw worden toegekend. De beslissingen van de Organisator zijn definitief en bindend in alle opzichten en voor alle deelnemers en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
26. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs (of enig deel daarvan) te vervangen door een of meer prijzen met dezelfde of een hogere geldwaarde als dat nodig is om redenen waarop de Organisator redelijkerwijs geen invloed heeft. De prijzen (of enig deel daarvan) zijn niet inwisselbaar voor geld en tenzij de Organisator schriftelijk anders bepaalt zijn de prijzen niet restitueerbaar en niet overdraagbaar.
27. De namen en landen van de winnaars zijn tot een maand na de sluitingsdatum op te vragen bij de Organisator door te schrijven naar MIH Projects Limited, 3b Evolution, Wynyard Business Park, TS22 5TB Verenigd Koninkrijk onder vermelding van de naam en datum van de Actie.
28. De Organisator draagt zorg voor het inhouden en betalen van eventuele kansspelbelasting.
29. De winnaars en hun gasten kunnen worden gevraagd naar een bewijs van hun leeftijd – zowel de winnaars als hun gasten moeten 18 jaar of ouder zijn – en hun identiteit en eventuele andere documentatie die Organisator redelijkerwijs nodig kan hebben om vast te stellen dat ze in aanmerking komen voor de prijs/prijzen.
30. Als de winnaar de prijs niet kan aanvaarden, wordt er geen compensatie geboden;
31. De Organisator is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van (maar niet beperkt tot) weersomstandigheden, brand, overstroming, staking, storm, arbeidsconflict, oorlog, terroristische activiteiten, vijandigheden, politieke onrust, opstanden, burgerlijke ongeregeldheden en andere omstandigheden waarop de Organisator geen invloed heeft; en
32. Alle kosten die niet expliciet worden genoemd in deze Algemene voorwaarden zijn de verantwoordelijkheid van de winnaar.
33. Onvolledige, onwettige, verkeerd geadresseerde of te laat ontvangen inzendingen en inzendingen die niet in overeenstemming zijn met deze Algemene voorwaarden worden niet geaccepteerd. Een verzendbewijs wordt niet geaccepteerd als een ontvangstbewijs. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraagde, onvolledige of zoekgeraakte inzendingen als gevolg van technische of andere oorzaken. De deelnemer is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte contactgegevens. Persoonsgegevens moeten naar waarheid worden ingevuld.
34. Bulkinzendingen van handels- of consumentengroepen of derden worden niet geaccepteerd. Onvolledige of onleesbare inzendingen, bulkinzendingen, inzendingen van of via derden of syndicaten, inzendingen via macro’s of andere vormen van automatisering (waaronder systemen die kunnen worden geprogrammeerd voor het indienen van inzendingen) en inzendingen die niet volledig voldoen aan de vereisten van deze Algemene voorwaarden worden gediskwalificeerd en niet meegeteld. Als duidelijk wordt dat een deelnemer (een) computer(s) gebruikt om deze voorwaarde te omzeilen, door bijvoorbeeld het gebruik van een script, ‘brute kracht’, het maskeren van diens identiteit door IP-adressen te manipuleren, het gebruik van andere dan de eigen identiteit of enige andere vorm van automatisering voor het genereren van extra inzendingen op een manier die niet overeenstemt met de geest van de Actie, wordt de inzending van die persoon gediskwalificeerd en vervalt het recht op een eventuele prijs.

Aansprakelijkheid
35. De Organisator aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid, of verlies als gevolg van een valse verklaring indien deze verklaring op frauduleuze wijze is gedaan, of voor enige andere verliezen die niet bij wet kunnen worden uitgesloten. Voor het overige gelden de volgende uitsluitingen van aansprakelijkheid. Waar in dit gedeelte Aansprakelijkheid wordt verwezen naar de “Organisator”, worden hieronder ook verstaan alle aan de Organisator gelieerde bedrijven, vertegenwoordigers en andere derden die betrokken zijn bij de Actie.
36. De Organisator is niet verantwoordelijk voor (en aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met) de volgende voorvallen, voor zover deze worden veroorzaakt door omstandigheden waarop de Organisator redelijkerwijs geen invloed heeft:
a) uitstel of annulering van de Actie;
b) wijzigingen in de prijzen of de manier waarop die kunnen worden gebruikt;
c) problemen met de verzending van prijzen (zoals een prijs die de beoogde ontvanger niet bereikt); en
d) enig handelen of in gebreke blijven door enige externe leverancier.
37. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van netwerk-, computer-, hardware- of softwarestoring die van invloed kan zijn op de verzending, ontvangst of verwerking van je inzending of voor inzendingen die zoekraken, beschadigd raken, vertraagd worden of onleesbaar zijn, waaronder inzendingen die verloren gaan door technische gebreken of vertraagde overdracht.
38. Als de Organisator redenen heeft om te vermoeden dat enige deelnemer of derde partij vals speelt of enige vorm van misleidend, frauduleus of onsportief gedrag vertoont (waaronder, maar niet beperkt tot, het manipuleren van de Actie, de keuze van de prijswinnaar(s) of enige inzending), behoudt de Organisator zich het recht voor (naar eigen goeddunken) een deelnemer, inzending of enige persoon die hij er redelijkerwijs van verdenkt verantwoordelijk te zijn voor of betrokken te zijn bij een dergelijke activiteit te diskwalificeren.
39. Alle winnaars en gasten dienen in goede gezondheid te verkeren en fit genoeg te zijn om te reizen en af te zien van enige vorderingen jegens de Organisator met betrekking tot eventuele veiligheids- of gezondheidsproblemen die zij ondervinden tijdens de reis.
40. Als enig aspect van deze Actie om wat voor reden dan ook niet kan worden uitgevoerd zoals gepland, waaronder als gevolg van een infectie door een computervirus, een netwerkstoring, bugs, knoeien, ongeautoriseerde interventie, fraude, technische defecten of enige andere oorzaak waarop de Organisator geen invloed heeft die het beheer, de beveiliging, de eerlijkheid, de integriteit en de juiste uitvoering van deze Actie verstoort of schaadt, kan de Organisator naar eigen goeddunken en in overeenstemming met eventuele schriftelijke aanwijzingen op grond van de geldende wetgeving:
• de Actie annuleren, beëindigen, aanpassen of opschorten, of
• eventuele getroffen inzendingen ongeldig verklaren, of
• individuen die met de deelnameprocedure knoeien diskwalificeren.
41. Als er zich een handeling, nalatigheid, gebeurtenis of omstandigheid voordoet waarop de Organisator redelijkerwijs geen invloed heeft en die het de Organisator onmogelijk maakt deze Algemene voorwaarden na te leven, kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel niet of niet tijdig uitvoeren van zijn verplichtingen.

Persoonsgegevens
42. De Organisator gebruikt de persoonsgegevens van elke winnaar en elke deelnemer voor het uitvoeren van deze Actie. Raadpleeg het privacybeleid van de Organisator op https://www.martini.com/privacy-policy/ voor meer informatie. Houd er rekening mee dat de gegevens van de deelnemers kunnen worden overgedragen, verwerkt en opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte. Deelnemers hebben recht op de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens.
43. De toestemming voor toekomstig gebruik kan op elk moment worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar dataprotection@bacardi.com.
44. De Organisator neemt passende technische en organisatorische maatregelen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking van persoonsgegevens en tegen verlies of vernietiging van of schade aan persoonsgegevens.

Intellectueel eigendom van de Organisator
45. Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten op de actiematerialen en de actiewebpagina, https://www.martini.com/aperitivoprizedraw23, en al onze materialen die daarop zijn gepubliceerd, waaronder, maar niet beperkt tot, handelsmerken, ontwerpen, logo’s, tekst, afbeeldingen, audio- en videomaterialen, uitstraling en software (waaronder code, interface en websitestructuur) (“Materialen”) zijn eigendom van de Organisator (of zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers of partners).
46. De Materialen worden wereldwijd beschermd door wetten en verdragen inzake intellectueel eigendom.
47. Al deze rechten zijn voorbehouden en het verwijderen van kennisgevingen inzake auteursrecht of andere eigendomsrechten van Materialen is strikt verboden.

Nederlandse recht is van toepassing
48. Deze Promotie, en elk geschil dat, of elke vordering die, hieruit voortvloeit of hiermee verband houdt (waaronder de prijzen), wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, en deelnemers komen onherroepelijk overeen dat de rechtbanken van Nederland exclusieve rechtsbevoegdheid hebben om een dergelijk geschil of een dergelijke vordering af te handelen.
49. Deze Promotie is in overeenstemming met, en de Promotor handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen.