Terms and conditions - Martini

TERMS &
CONDITIONS

SCROLL TO EXPLORE

Algemene voorwaarden Bacardi Martini Aperitivo in the Sky 2023

Door aan deze Actie deel te nemen, worden deelnemers geacht akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) en ermee in te stemmen hieraan gebonden te zijn. De Organisator behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Organisator
1. De organisator is Bacardi-Martini B.V., met maatschappelijke zetel te Medialaan 50 – 1800 Vilvoorde – België (“Organisator”).
2. De Organisator is verantwoordelijk voor alle administratieve aspecten van de Actie (inclusief het bepalen van de winnaars, het uitreiken van de prijzen, technische ondersteuning, enz.) en wordt hierin bijgestaan door Wasserman Experience Limited en MIH Handling.
3. Voor vragen of opmerkingen kan de Organisator via e-mail worden bereikt op Contact@BacardiLimited.com.

Deelnameperiode
4. Actieperiode: deelnemen is mogelijk vanaf 1 juni 2023 om 00:00:01 uur tot en met 31 juli 2023 om 23:59:59 uur (“Actieperiode”).
5. Inzendingen die zijn ontvangen vóór de begindatum of na de einddatum zijn uitgesloten van de Actie.

Wie mag deelnemen?
6. Deelname aan deze prijsvragen (“Acties”) is mogelijk voor inwoners van België die 18 jaar of ouder zijn.
7. De volgende personen mogen niet deelnemen aan een prijs, ervan gebruikmaken of deze winnen: (a) werknemers van de Organisator of diens vertegenwoordigers en hun familieleden in de eerste en tweede graad, (b) alle andere personen die rechtstreeks of onrechtstreeks beroepsmatig verbonden zijn aan de Actie of de Organisator en hun familieleden, en (c) werknemers van bedrijven die actief zijn in de alcoholische-drankensector (en hun familieleden in de eerste en tweede graad).

Hoe kan je deelnemen?
8. Om deel te nemen aan bovenstaande Acties, moet je:
(i) een MARTINI® Bianco, MARTINI® Rosso, MARTINI® Rosato, MARTINI® Fiero, MARTINI® Non-Alcoholic Floreale, MARTINI® Non-Alcoholic Vibrante, MARTINI® Bellini, MARTINI® Limoni, MARTINI® Rossini, MARTINI® Brut, MARTINI® Prosecco, MARTINI® Asti of MARTINI® Riserva Speciale fles of cocktail aankopen
(ii) naar de actiewebsite gaan via de QR-code of rechtstreeks op https://www.martini.com/aperitivo-prizedraw23 en je land van verblijf selecteren, en
(iii) de leeftijdscontrole en het gegevensformulier invullen.
(iv) een kassabon uploaden is niet nodig om aan deze Actie deel te nemen, maar we kunnen winnaars vragen een aankoopbewijs te tonen om hun prijs in ontvangst te nemen.

Beperkingen aan de deelname
9. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om te controleren of ze de prijzen kunnen aanvaarden, zoals hieronder beschreven en conform deze Algemene voorwaarden. Als de deelnemer hiertoe niet in staat is, behoudt de Organisator zich het recht voor de prijzen aan een andere in aanmerking komende deelnemer toe te kennen volgens de methode die hieronder is beschreven onder de paragraaf “Selectie van en kennisgeving aan de winnaar” (enzovoort, tot er een in aanmerking komende winnaar is gevonden die de prijzen in ontvangst kan nemen).
10. Onvolledige inzendingen en inzendingen die niet volledig aan deze Algemene voorwaarden voldoen, worden gediskwalificeerd en worden niet meegeteld.
11. Maximaal één inzending per persoon tijdens de duur van de campagne.

Prijzen (trekking Benelux)
12. De prijs is als volgt: Een ballonvaart voor de winnaar en drie gasten met een borrelervaring in de lucht en vervoer (met de wagen) van en naar het huis van de winnaar. Er zijn 13 ballonvaarten te winnen.
13. De winnaar en de drie gasten moeten allemaal 18 jaar of ouder zijn.
14. De winnaar wordt via e-mail gecontacteerd waarin hij of zij wordt uitgenodigd de ballonvaart te maken op een vooraf bepaalde datum. Alle informatie over de boeking en eventuele wijzigingen van de datum van de ballonvaart zullen per e-mail worden besproken.
15. De winnaar en diens gasten zullen door ons actieteam worden opgehaald op dezelfde, vooraf bepaalde locatie (d.w.z. het thuisadres) en naar de afgesproken plek voor de activiteit worden gebracht. De ophaallocatie moet dezelfde zijn voor de winnaar en de drie gasten. Het precieze tijdstip van ophalen wordt samen met de winnaar bepaald, afhankelijk van de ophaallocatie. De ophaallocatie mag niet verder dan 50 km van het vertrekpunt van de ballonvaart liggen.
16. Tijdens de ballonvaart wordt er een MARTINI borrel geserveerd met Italiaanse hapjes en non-alcoholische MARTINI cocktails.
17. Na de landing worden de vier deelnemers door ons team opgehaald en teruggebracht naar dezelfde plek waar ze werden opgehaald.
18. De weken van de ballonvaarten worden vooraf bepaald, dus door deel te nemen verklaart de deelnemer in die week vrij te zijn om de ballonvaart te maken. Als winnaars de ballonvaart niet op de voorgestelde datum kunnen maken, zal de Organisator proberen een nieuwe datum te vinden in dezelfde week.
19. Aangezien de ballonvaart afhankelijk is van het weer, is het mogelijk dat de planning wordt aangepast. De winnaar wordt hiervan 48 uur vóór het ophaalmoment op de hoogte gebracht. Als de ballonvaart niet kan plaatsvinden omwille van slechte weersomstandigheden, zal de Organisator in overleg met de winnaar een nieuwe datum prikken.
20. Denk eraan dat eventuele persoonlijke uitgaven en andere incidentele kosten die niet uitdrukkelijk genoemd zijn, niet bij de prijs zijn inbegrepen.
21. Houd er rekening mee dat een reisverzekering, bijkomende reiskosten en eventuele andere extra kosten voor rekening zijn van de winnaar en diens gasten en niet zijn inbegrepen in de prijs.
22. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs (of delen ervan) te vervangen door een of meer prijzen met dezelfde of een hogere geldwaarde als dat nodig is omwille van redenen buiten de redelijke controle van de Organisator. De prijs (of een deel ervan) kan niet worden ingeruild tegen geld en de prijs is niet-restitueerbaar en niet-overdraagbaar, tenzij de Organisator hiermee schriftelijk instemt.

Selectie van en kennisgeving aan de winnaar
23. Hoofdprijzen: Geldige inzendingen doen mee aan een maandelijkse prijzentrekking. Er worden zes winnaars geloot op 3 juli 2023 en zeven winnaars op 1 augustus 2023 door een onafhankelijk jurylid en via een willekeurige loting. Binnen 14 dagen na de einddatum van elke loting wordt de winnaar via e-mail gecontacteerd (op het e-mailadres dat hij of zij bij deelname aan de Actie heeft opgegeven).
24. Eventuele niet in ontvangst genomen prijzen zullen aan het einde van de Actie opnieuw worden verloot voor nieuwe winnaars. De laatste prijstrekking vindt plaats op 15 augustus 2023 door een onafhankelijk jurylid en via een willekeurige loting. Binnen 14 dagen na de loting worden de winnaars via e-mail gecontacteerd (op het e-mailadres dat ze bij deelname aan de Actie hebben opgegeven).
25. De winnaars worden via e-mail (info.benelux@teamwass.com) op de hoogte gebracht van het feit dat ze onder voorbehoud hebben gewonnen (tot is vastgesteld of ze in aanmerking komen). Na de bevestigingsmail te hebben ontvangen, moeten de winnaars binnen 14 werkdagen na ontvangst ervan bevestigen dat ze (1) voor de prijs in aanmerking komen en (2) de prijs aanvaarden. Als de winnaar niet kan worden bereikt of niet binnen 14 werkdagen na ontvangst van de eerste kennisgeving reageert, kan de prijs door de Organisator opnieuw worden toegekend. De beslissingen van de Organisator zijn definitief en bindend in alle opzichten en voor alle deelnemers, en over de uitslag wordt niet gecommuniceerd.
26. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs (of een deel ervan) te vervangen door een of meer prijzen met dezelfde of een hogere geldwaarde als dat nodig is omwille van redenen buiten de redelijke controle van de Organisator. De prijzen (of een deel ervan) kunnen niet worden ingeruild tegen geld en tenzij de Organisator schriftelijk anders bepaalt zijn de prijzen niet-restitueerbaar en niet-overdraagbaar.
27. De namen en landen van de winnaars kunnen tot een maand na de einddatum worden opgevraagd bij de Organisator door te schrijven naar MIH Projects Limited, 3b Evolution, Wynyard Business Park, TS22 5TB Verenigd Koninkrijk met vermelding van de naam en datum van de Actie.
28. De Organisator zorgt ervoor dat eventuele kansspelbelastingen worden ingehouden en betaald.
29. De winnaars en hun gasten kunnen worden gevraagd naar een leeftijdsbewijs – zowel de winnaars als hun gasten moeten 18 jaar of ouder zijn – en een identiteitsbewijs en eventuele andere documenten die de Organisator redelijkerwijs nodig kan hebben om vast te stellen dat ze in aanmerking komen voor de prijs/prijzen.
30. Als de winnaar de prijs niet kan aanvaarden, wordt er geen vergoeding aangeboden;
31. De Organisator is niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van (maar niet beperkt tot) weersomstandigheden, brand, overstroming, staking, storm, arbeidsconflict, oorlog, terroristische activiteiten, vijandigheden, politieke onrust, opstanden, burgerlijke onrust en eventuele andere omstandigheden buiten de controle van de Organisator; en
32. Alle kosten die niet uitdrukkelijk in deze Algemene voorwaarden worden beschreven, zijn de verantwoordelijkheid van de winnaar.
33. Onvolledige, onwettige, verkeerd geadresseerde of laattijdige inzendingen en inzendingen die niet conform deze Algemene voorwaarden zijn, worden niet aanvaard. Een verzendbewijs wordt niet aanvaard als ontvangstbewijs. De Organisator is niet aansprakelijk voor vertraagde, onvolledige of zoekgeraakte inzendingen als gevolg van technische of andere oorzaken. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de verschafte contactgegevens. Persoonsgegevens moeten naar waarheid worden ingevuld.
34. Bulkinzendingen van handels- of consumentengroepen of derden worden niet aanvaard. Onvolledige of onleesbare inzendingen, bulkinzendingen, inzendingen van of via derden of syndicaten, inzendingen via macro’s of andere vormen van automatisering (waaronder systemen die kunnen worden geprogrammeerd voor het indienen van inzendingen) en inzendingen die niet volledig voldoen aan de vereisten van deze Algemene voorwaarden worden gediskwalificeerd en niet meegeteld. Als duidelijk wordt dat een deelnemer een computer(s) gebruikt om deze voorwaarde te omzeilen, door bijvoorbeeld het gebruik van een script, ‘brute kracht’, het maskeren van diens identiteit door IP-adressen te manipuleren, het gebruik van andere dan de eigen identiteit of enige andere vorm van automatisering voor het genereren van extra inzendingen op een manier die niet overeenstemt met de geest van de Actie, worden de inzendingen van die persoon gediskwalificeerd en vervalt het recht op een eventuele prijs.

Aansprakelijkheid
35. De Organisator aanvaardt de volledige aansprakelijkheid bij overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid, of verlies als gevolg van een valse verklaring indien deze verklaring op frauduleuze wijze is gedaan, of bij eventuele andere verliezen die niet bij wet kunnen worden uitgesloten. Voor het overige gelden de volgende beperkingen van de aansprakelijkheid. Waar in deze paragraaf ‘Aansprakelijkheid’ wordt verwezen naar de “Organisator”, worden hieronder alle aan de Organisator gelieerde bedrijven, vertegenwoordigers en andere derden die betrokken zijn bij de Actie verstaan.
36. De Organisator is niet verantwoordelijk voor (en aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met) de volgende voorvallen, voor zover deze worden veroorzaakt door omstandigheden buiten de redelijke controle van de Organisator:
a) uitstel of annulering van de Actie;
b) wijzigingen aan de prijzen of de manier waarop deze kunnen worden gebruikt;
c) problemen met de verzending van prijzen (zoals een prijs die de beoogde ontvanger niet bereikt); en
d) een handeling of nalatigheid door een externe leverancier.
37. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van netwerk-, computer-, hardware- of softwarestoringen die van invloed kunnen zijn op de verzending, ontvangst of verwerking van de inzending of voor inzendingen die zoekraken, beschadigd raken, vertraagd worden of onleesbaar zijn, waaronder inzendingen die verloren gaan door technische gebreken of vertraagde overdracht.
38. Als de Organisator redenen heeft om te vermoeden dat een deelnemer of derde partij vals speelt of enige vorm van misleidend, frauduleus of onsportief gedrag vertoont (waaronder, maar niet beperkt tot, het manipuleren van de Actie, de keuze van de prijswinnaar(s) of een inzending), behoudt de Organisator zich het recht voor (naar eigen goeddunken) een deelnemer, inzending of persoon die hij er redelijkerwijs van verdenkt verantwoordelijk te zijn voor of betrokken te zijn bij een dergelijke activiteit te diskwalificeren.
39. Alle winnaars en gasten dienen in goede gezondheid te verkeren en fit genoeg te zijn om te reizen en af te zien van vorderingen ten aanzien van de Organisator met betrekking tot eventuele veiligheids- of gezondheidsproblemen die ze ondervinden tijdens de reis.
40. Als een aspect van deze Actie om welke reden dan ook niet kan worden uitgevoerd zoals gepland, waaronder als gevolg van een infectie door een computervirus, een netwerkstoring, computerbugs, manipulatie, ongeautoriseerde interventie, fraude, technische storingen of enige andere oorzaak waarop de Organisator geen invloed heeft die het beheer, de beveiliging, de eerlijkheid, de integriteit of de juiste uitvoering van deze Actie verstoort of schaadt, kan de Organisator naar eigen goeddunken en in overeenstemming met eventuele schriftelijke aanwijzingen op grond van de geldende wetgeving:
• de Actie annuleren, beëindigen, aanpassen of opschorten, of
• eventuele getroffen inzendingen ongeldig verklaren, of
• individuen die met de deelnameprocedure knoeien diskwalificeren.
41. Als er zich een handeling, nalatigheid, gebeurtenis of omstandigheid voordoet buiten de controle van de Organisator en die het de Organisator onmogelijk maakt deze Algemene voorwaarden na te leven, kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel niet of niet tijdig uitvoeren van zijn verplichtingen.

Persoonsgegevens
42. De Organisator gebruikt de persoonsgegevens van elke winnaar en elke deelnemer voor het beheer van deze Actie. Raadpleeg het privacybeleid van de Organisator op https://www.martini.com/privacy-policy/ voor meer informatie. Houd er rekening mee dat de gegevens van de deelnemers kunnen worden overgedragen, verwerkt en opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte. Deelnemers hebben recht op de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens.
43. De toestemming voor toekomstig gebruik kan te allen tijde worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar dataprotection@bacardi.com.
44. De Organisator neemt passende technische en organisatorische maatregelen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van persoonsgegevens en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan persoonsgegevens.

Intellectuele eigendom van de Organisator
45. Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten op de actiematerialen en de actiewebpagina, https://www.martini.com/aperitivo-prizedraw23, en al onze materialen die daarop zijn gepubliceerd, waaronder, maar niet beperkt tot, handelsmerken, ontwerpen, logo’s, tekst, afbeeldingen, audio- en videomaterialen, ‘look en feel’ en software (waaronder code, interface en websitestructuur) (“Materialen”) zijn eigendom van de Organisator (of zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers of partners).
46. De Materialen worden wereldwijd beschermd door wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom.
47. Al deze rechten zijn voorbehouden en het verwijderen van kennisgevingen inzake auteursrecht of andere eigendomsrechten van Materialen is strikt verboden.

Belgisch recht is van toepassing
48. Deze Promotie, en elk geschil of elke claim die eruit voortvloeit of ermee verband houdt (inclusief de prijzen), wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet, en deelnemers gaan er onherroepelijk mee akkoord dat de rechtbanken van België de exclusieve bevoegdheid hebben om een schikking te treffen een dergelijk geschil of claim.
49. Deze Promotie is in overeenstemming met, en de Promotor handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen.