BACARDI

ALGEMENE VOORWAARDEN


Versie 1 – mei 2015

Kras en maak kans op een Martini Aperitivo in Milaan: algemene voorwaarden

De deelnemers worden geacht deze algemene voorwaarden (“algemene voorwaarden”) aanvaard te hebben en zich eraan te houden wanneer zij aan deze promotie deelnemen. De promotor behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden onwettig of onafdwingbaar zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverkort gelden".

Promotor

1.  De promotor is SA Bacardi-Martini Belgium NV, whose registered office is at Medialaan 50, 1800 Vilvoorde, Belgium (“promotor”).

2.  De promotor is verantwoordelijk voor alle administratieve aspecten van de promotie (waaronder de bepaling van de winnaars, de prijsuitreiking, de technische ondersteuning enz.), met de hulp van Look Around, met hoofdzetel in Via Dei Sabelli, 215 - 00185 ROMA, Italië en Promosfera srl met hoofdzetel in via Giusti 65/A Somma Lombardo (VA), Italië. 

3.  Bij vragen, klachten of opmerkingen in verband met de promotie kan aan de promotor een e-mailbericht worden gestuurd op het adres contact@martini.com.

Deelnameperiode

4.  Begindatum: 00:00:01 CET op 01 juli 2016.

5.  Sluitingsdatum: 23:59:59 CET op 2 september 2016.

6.  Inzendingen die na 02 september 2016 worden ontvangen, komen niet in aanmerking voor de promotie.

Wie mag deelnemen?

7.  Deze gratis wedstrijd (“promotie”) staat open voor inwoners van België die 18 jaar of ouder zijn.

8.  De volgende personen mogen niet deelnemen of een prijs in de wacht slepen: (a) werknemers van de promotor of zijn tussenpersonen en hun familieleden in de eerste en tweede graad, (b) alle andere personen die een directe of indirecte professionele band hebben met de promotie of de promotor en hun familieleden, en (c) werknemers van bedrijven die actief zijn in de sector van alcoholhoudende dranken (en hun familieleden in de eerste en tweede graad).

Hoe deelnemen?

9.  Om deel te nemen, moet de consument tussen 1 juli en 31 augustus

a) tegen de geldende gebruikelijke kleinhandelsprijs een “MARTINI and Tonic” drank kopen in een deelnemende bar, tijdens de vaste openingsuren;

b) één promotionele kraskaart krijgen van een medewerker in de deelnemende bar;

c) op de kaart krassen om de drie MARTINI-icoontjes zichtbaar te maken. Indien de zichtbaar gemaakte icoontjes overeenstemmen met: (1) MARTINI drinks, (2) Antipasti, (3) Your Friends, moeten de deelnemers de kaart tonen aan de medewerker die hen een vraag zal stellen.

d) indien de deelnemers de vraag juist beantwoorden, krijgen zij gratis een “MARTINI and Tonic” en kunnen zij deelnemen aan de eindtrekking zoals beschreven in punt 10 hierna.

10.  De deelnemers moeten het volgende doen:

a)    Antwoorden op de volgende vraag op de “Kras en Win” kaart: “Hoeveel varianten van vermout produceert MARTINI®?”

b)   Het formulier op de kaart invullen met hun naam en voornaam, geboortedatum, telefoonnummer, woonplaats, e-mailadres en taal.

c)    De kaart naar het volgende adres sturen: SA Bacardi-Martini Belgium NV – Medialaan 50 – Bus 4- 1800 Vilvoorde – België, zodat ze tegen de sluitingsdatum bij de promotor toekomt.

11. Er moet een aankoop worden gedaan om aan de promotie te kunnen deelnemen.

Beperkingen / regels bij de deelname

12.  Maximaal één inzending per persoon.

13.  De deelnemers moeten ervoor zorgen dat zij in staat zijn om de prijs zoals hierna uiteengezet en conform deze algemene voorwaarden te aanvaarden. Ingeval een winnaar daartoe niet in staat is, behoudt de promotor zich het recht voor om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer die daarvoor in aanmerking komt, door middel van de methode die wordt beschreven in het deel “Keuze van en kennisgeving aan de winnaar” hierna (enzovoort tot een winnaar is gevonden die in aanmerking komt en in staat is om de prijs te aanvaarden).

14.  Een deelnemer mag zijn inzending niet onverpakt versturen, en evenmin via vertegenwoordigers of derden, en hij mag niet meerdere inzendingen op één dag versturen.

15.  Onvolledige inzendingen en inzendingen die niet helemaal in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden, worden uitgesloten en niet meegeteld.

Keuze van en kennisgeving aan de winnaar

16.  Uit alle volledige, correcte en in aanmerking komende inzendingen die tegen de sluitingsdatum op 13 september 2016 ontvangen zijn, worden willekeurig één winnaar en één reserve gekozen (in aanwezigheid van een onafhankelijke gerechtsdeurwaarder).

17.  De winnaar wordt via e-mail binnen 14 dagen na de sluitingsdatum op de hoogte gesteld en moet op die kennisgeving antwoorden om te bevestigen dat hij de prijs aanvaardt. Alle redelijke inspanningen worden gedaan om in die periode met de winnaar contact op te nemen via de contactgegevens die op het deelnameformulier vermeld zijn. De deelnemer moet controleren of de kennisgeving niet in zijn/haar spam/bulk/junk-mappen is beland. Indien er namelijk binnen 5 dagen na de kennisgeving geen antwoord van de winnaar volgt, bestaat de kans dat de winnaar geen aanspraak meer kan maken op zijn prijs en dat de prijs aan de reserve wordt aangeboden. De reserve moet binnen 5 dagen na de eerste kennisgeving antwoorden. Om aanspraak te maken op de prijs, kan aan de winnaar worden gevraagd om het bewijs te leveren van zijn/haar leeftijd, identiteit en het feit dat hij/zij voor de prijs in aanmerking komt.

18.  De beslissingen van de promotor zijn definitief en bindend op alle vlakken voor alle deelnemers en hierover wordt geen correspondentie gevoerd.

Prijs

19.  De prijs is een tweedaags verblijf in Milaan voor max. 4 personen – de winnaar en tot 3 vrienden van 01 oktober tot 02 oktober 2016. De winnaar en zijn gasten moeten allemaal 18 jaar of ouder zijn. De prijs heeft een waarde van ongeveer 5273,40 €.

De prijs omvat de retourvlucht naar Milaan vanuit Amsterdam, hoteltransfers in Milaan, 1 hotelovernachting op 1 oktober, aperitief en diner op 1 oktober.  Alle andere kosten en uitgaven, waaronder eten en drank, reisverzekering, transfer naar de vertrekluchthaven van de winnaar en andere bijkomende kosten zijn voor rekening van de winnaar en zijn gasten. De winnaar en zijn gasten moeten ervoor zorgen dat zij een geldig paspoort en geldige reisdocumenten (met zo nodig visums) bezitten en dat zij de vereiste inentingen hebben gekregen om de prijs te kunnen aannemen. De prijs biedt geen garantie op de uitreiking van visums aan de winnaar of zijn gasten. De prijs moet op 01-02 oktober 2016 worden opgenomen.

De prijs omvat geen persoonlijke uitgaven en andere extra kosten buiten degene die specifiek in de prijs zijn opgenomen.

20.  De promotor behoudt zich het recht voor om de prijs (of een deel ervan) te vervangen door een of meer prijzen van gelijke of hogere geldwaarde als dat nodig is om redenen waarop hij redelijkerwijs geen vat heeft.  De prijs (of een deel ervan) kan niet worden omgeruild voor geld en, tenzij de promotor er schriftelijk mee instemt, evenmin worden terugbetaald of overgedragen.

21.  De algemene voorwaarden van derden zijn van toepassing op delen van de prijs.

22.  De naam en woonplaats van de winnaar zijn tot één maand na de sluitingsdatum beschikbaar, door naar de promotor te schrijven op de bovenstaande contactgegevens en de naam en datum van de promotie te vermelden.

Aansprakelijkheid

23.  De promotor aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijke letsels als gevolg van nalatigheid van zijn kant, voor verlies als gevolg van een onjuiste, bedrieglijke verklaring of voor andere verliezen die niet bij wet kunnen worden uitgesloten.  Anders gelden de volgende uitsluitingen van aansprakelijkheid. De term “promotor” in dit deel Aansprakelijkheid verwijst ook naar alle verbonden ondernemingen van de promotor, vertegenwoordigers of andere derden die aan de promotie meewerken.

24.  De promotor is niet verantwoordelijk (en draagt geen aansprakelijkheid in dat verband) voor de volgende gebeurtenissen, voor zover die zich voordoen om redenen waarop de promotor redelijkerwijs geen vat heeft:

a) uitstel of annulatie van de promotie;

b) wijzigingen aan de prijs of de manier waarop die gebruikt kan worden;

c) problemen met de verzending van de prijs (zoals het feit dat hij niet de beoogde ontvanger bereikt);

d) deelname aan de promotie en aan de prijs (daaronder begrepen transport, verblijf, deelname aan lokale activiteiten, gebeurtenissen ter plaatse, etc.); en

e) iedere handeling of tekortkoming van een derde leverancier.

25.  De promotor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor netwerk-, computer-, hardware- of softwarefouten van eender welke aard, die een impact kunnen hebben op de verzending, ontvangst of verwerking van uw inzending, of voor verloren geraakte, beschadigde, vertraagde of onleesbare inzendingen, waaronder verlies van inzendingen door technische gebreken of vertragingen bij de verzending.

26.  Indien de promotor redenen heeft om een deelnemer of derde te verdenken van bedrog, misleiding of frauduleus of onsportief gedrag (zoals het manipuleren van de promotie, van de keuze van de winnaar of van een inzending), dan behoudt de promotor zich het recht voor om een deelnemer, een inzending of een persoon waarvan hij redelijkerwijs gelooft dat die verantwoordelijk is voor of in verband kan worden gebracht met deze activiteit, naar eigen goeddunken uit te sluiten. 

27.  Elke winnaar en gast moeten in goede gezondheid en voldoende fit zijn om te reizen, en afzien van elke mogelijke schadeclaim tegen de promotor wegens veiligheids- of gezondheidsproblemen die zij tijdens de reis kunnen ondervinden.

Persoonsgegevens en reclame

28.  De promotor zal de persoonsgegevens van elke winnaar en elke deelnemer gebruiken voor het beheer van deze promotie.  Lees de Privacyverklaring van de promotor op http://www.bacardi.com/gl/privacy-policy voor verdere informatie. De gegevens van de deelnemer kunnen worden overgemaakt aan, verwerkt en/of opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte. De deelnemers hebben recht op de bescherming van hun persoonsgegevens (Wet van 8/12/1992)

29.  Door aan deze promotie deel te nemen, gaan de deelnemers ermee akkoord dat zij, indien zij tot de winnaars behoren, de promotor vrij gebruik zullen laten maken van hun naam, het land waar zij wonen, foto's, filmpjes en spraak (“Beeld”) voor reclame- en nieuwsdoeleinden in alle media en in eeuwigheid, zonder extra vergoeding.  Het feit dat een winnaar een prijs aanvaardt, wordt daarom beschouwd als een bevestiging dat hij ermee akkoord gaat dat de promotor zijn beeld en dat van zijn gasten gebruikt, en de winnaar en zijn gasten zullen alle verdere documenten ondertekenen die de promotor in dat verband redelijkerwijs kan voorleggen. Een winnaar en zijn gasten kunnen ook worden verzocht mee te werken aan redelijke reclame- en PR-campagnes in verband met de promotie.

Intellectuele eigendom van de promotor

30.  Alle intellectuele eigendoms- en databankrechten, behalve zogenaamde “user generated content”, maar wel onder meer handelsmerken, ontwerpen, logo's, tekst, afbeeldingen, audio- en videomateriaal, look and feel en software (waaronder code, interface en websitestructuur) (“materiaal”), zijn eigendom van de promotor (of van zijn dochterbedrijven, filialen, vertegenwoordigers of partners).

31.  Het materiaal is beschermd door wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom van over heel de wereld.

32.  Al deze rechten zijn voorbehouden en het is strikt verboden om auteursrecht- of andere eigendomsverklaringen uit dit materiaal te verwijderen.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

34.  Deze promotie en elk geschil of elke claim die eruit voortvloeit of ermee verband houdt (met inbegrip van de prijs), wordt geregeld door en geïnterpreteerd volgens de Belgische wetgeving, en de deelnemers stemmen er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van België de exclusieve bevoegdheid hebben om deze geschillen of claims te beslechten.